[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]

HOURS

[FASHION, VARIETY, FOOD] From 10:00 to 21:00

[GOURMET] From 10:00 to 22:00

HOLIDAY

[2017]
May .16
Jul .18
Sep .19
Nov .14
[2018]
Jan.1
Jan .16
Mar .13

ABOUT

*daisakananhomatogen*kuchitenoji*sorensetsu, kaikanjutenojikoen綠i*sokumato "AVETIKA," it is itenojisaiyumato*ritsukeisho**kogaidoho*, shikaerimikyakuno*sumato*jishitagai*juyosankobutsu. For this outside, 每 unit 21 days a month (the propagating Buddhism Great Teacher), it is zenoshitenoji**matokaerimikyaku 眾 many shitokugaidoko*netsu* for 22 days (sei德tako). iju*綠imato*senichushimmato "Pearl Garden" 醞 *dejuwamato**. tenojikoenjishita*shajo* AVETIKA rensetsumatojishitadorochushimbuyuhan*kei**okuitadaki, *tokakanken**matoaiten*jizenkochunyu.


PAGETOP